فراگرد ارتباطات

دسته : (مبانی ارتباطات) توسط محمدآصف امین در 13-12-2016

برای ارتباطات وچگونگی فراگرد آن تعاریف متعددی ارایه شده است، اما شاید بتوان گفت ارتباطات عبارت از انتقال اطلاعات از فرستنده به دریافت کننده است،به طوریکه اطلاعات برای فرستنده وگیرنده قابل درک مشابه باشد.

درتعریف جامعتری می توان گفت : ارتباطات، فراگردی است که اشخاص از طریق انتقال علایم پیام ، به تبادل معنی مبادرت می ورزند . عناصر مهم درفراگرد ارتباطات میان فردی عبارتند از : فرستنده ( منشا) یعنی کسیکه مسوول به رمز درآوردن یک معنی و مفهوم ، به صورت یک پیام است ، ودریافت کننده که پیام را از رمز خارج کرده به صورت یک معنی ادراک میکند. دریافت کننده ممکن است باز خور(فیدبک)  به فرستنده بدهد یا ندهد. بازخور فراگردی است که توسط آن دریافت کننده ، بر قراری ارتباط را تایید و پیامی درباره چگونگی احساس خود نسبت به پیام در یافتی برای فرستنده ارسال میدارد. در طی این فراگرد ، گسیختگیهای(انفصال) متعدد ممکن است رخ دهد. اختلال واژه ای است که برای هرگونه مانع در فراگرد بر قراری ارتباط میان فرستنده و دریافت کننده پیام ، به کاربرده میشود.پیام، هنگام برقراری ارتباط بادیگران ،از پالایش (فلتر) کننده های مفهومی می گذرد و آنگه ارتباطات برقرار میگردد

منبع: رضائیان،1390،ص288-289

Watch Logan (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

دیدگاهتان را بنویسید